சென்னை 32°C / 90°F
வள்ளுவராண்டு 2049, ஆவணி 24, செப்டம்பர் 09, 2018 ஞாயிறு 12.01
குறள் 1:

செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம்
செல்வத்து ளவத் தலை

மு. வரதராசனார் உரை:

செவியால் கேட்டறியும் செல்வம், செல்வங்களுள் ஒன்றாகப் போற்றபடும் செல்வமாகும், அச்செல்வம் செல்வங்கள் எல்லாவற்றிலும் தலையானதாகும்.

அண்மை செய்திகள்

திரைத்துறை செய்திகள்

தினசரி சந்தை நிலவரம்

இடம்

பெட்ரோல்

ரூ/லிட்டர்

டீசல்

ரூ/லிட்டர்
சென்னை 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81
மதுரை 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81
திருச்சி 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81
சென்னை 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81
மதுரை 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81
திருச்சி 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81
சென்னை 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81
மதுரை 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81
திருச்சி 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81

இடம

பெட்ரோல்

ரூ/லிட்டர்

டீசல்

ரூ/லிட்டர்
சென்னை 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81
மதுரை 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81
திருச்சி 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81
சென்னை 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81
மதுரை 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81
திருச்சி 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81

இடம்

பெட்ரோல்

ரூ/லிட்டர்

டீசல்

ரூ/லிட்டர்
சென்னை 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81
மதுரை 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81
திருச்சி 79.47 + 0.31 71.47 - 0.81